×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 4971.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 3/RPO WŁ/2015 „Przygotowanie i kompleksową obsługę konferencji pt. „Akademia siatkówki i odpowiedzialność społeczna. Od pomysłu do sukcesu”.

                                                                                                                                                                 Bełchatów, dn. 09.04.2015r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 3/RPO WŁ/2015


„Przygotowanie i kompleksową obsługę konferencji pt. „Akademia siatkówki i odpowiedzialność społeczna. Od pomysłu do sukcesu”.

 

 1. I.                    Nazwa i adres Zamawiającego

KLUB PIŁKI SIATKOWEJ  SKRA BEŁCHATÓW S.A.

z siedzibą: w Bełchatowie przy ul Dąbrowskiego 11 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000223371 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,

REGON 592295301, NIP 769-20-40-952

Tel/Fax: +48 44 739 89 80

 

 1. II.                  Miejsce publikacji ogłoszenia

 

 1. Siedziba Zamawiającego (ul. Dąbrowskiego 11, 97-400 Bełchatów)
 2. Strona internetowa Zamawiającego:  www.skra.pl

 

 1. III.                Tytuł projektu.

„PGE Skra Bełchatów – sportową perłą województwa łódzkiego”.

 1. IV.                Nazwa osi priorytetowej i działania.

Oś priorytetowa III. Gospodarka , innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Działania III. 2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności  przedsiębiorstw, marketing i promocja produktów i „Marek” Regionalnych i Lokalnych.

 

 1. V.                  Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie jest udzielanie w trybie przetargu, zgodnie z „ Zasadami udzielania zamówień dla Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”.

 1. VI.                Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz kompleksowa obsługa konferencji tematycznej na 50 osób, które wezmą udział w spotkaniu.

 Organizacja konferencji obejmuje:

- kontakt z Zamawiającym

- wynajem sali konferencyjnej

- usługę cateringową

-  zaproszenie gości na konferencję wg listy dostarczonej przez KPS SKRA BEŁCHATÓW S.A.

- zapewnienie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia konferencji oraz rozstawienie sprzętu

- zapewnienie promocji w mediach

- zaproszenie gościa specjalnego

- zaproszenie dwóch prelegentów, którzy poprowadzą wykłady na konferencji

- zapewnienie noclegu oraz transportu dla zaproszonych gości (gość specjalny, dwóch
   prelegentów)

- przygotowanie zaświadczeń dla uczestników konferencji

- oznakowanie miejsca konferencji zgodnie z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”. z dn. 23 lipca 2013

 

- zakup materiałów konferencyjnych

- obsługa foto i video konferencji.

     6.1. Kontakt z Zamawiającym.

Wykonawca wskazuje Zamawiającemu osobę odpowiedzialną za obsługę całości zamówienia i podaje dane kontaktowe tej osoby. Zamawiający będzie uzgadniał z tą osobą najważniejsze kwestie związane  z zamówieniem, zgłaszał jej uwagi dotyczące osób i podwykonawców realizujących zamówienie.

6.2. Wynajem sali konferencyjnej

Wynajęcie sali klimatyzowanej , która spełnia standardy sali konferencyjnej na minimum 50 osób wraz z następującym wyposażeniem technicznym:

 • miejsca siedzące dla wszystkich uczestników konferencji
 • nagłośnienie
 • dostęp do Internetu bezprzewodowego
 • sprzęt do prezentacji – ekran, rzutnik multimedialny
 • laptop
 • 2 bezprzewodowe mikrofony.

Sala konferencyjna powinna znajdować się w odległości  maksymalnie 1 km od siedziby Klubu Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.A.

6.3. Obsługa konferencji

Wykonawca zapewni osoby do obsługi konferencji:

 • osobę do prowadzenia konferencji (konferansjer/moderator)
 • 1 hostessę obecną podczas trwania konferencji
 • min. 1 osobę do obsługi techniczno-organizacyjnej konferencji, która będzie dostępna według potrzeb.

 

 

6.4.Usługa cateringowa.

Przygotowanie i zaserwowanie cateringu w postaci:

 • przerwa kawowa w postaci: kawa, herbata, woda gazowana i niegazowana, ciasto
 • obiad w postaci bufetu: zupa, minimum dwa dania ciepłe (jedno mięsne, jedno rybne), z dodatkami: np. sałatki, ryż, ziemniaki opiekane, gotowane warzywa oraz deser np. ciasto. Dodatkowo napoje niegazowane, woda mineralna.

Menu należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego. Ponadto obsługa cateringowa będzie obejmować zapewnienie odpowiedniego sprzętu, obsługę kelnerską oraz serwis sprzątający.

      6.5. Koordynacja działań – zaproszenie gości.

Zamawiający przekaże listę gości, dla których powinny zostać przygotowane zaproszenia (format DL) wraz z grafiką logotypów oraz haseł, które muszą zostać zawarte w zaproszeniach. Dystrybucja zaproszeń powinna odbyć się drogą elektroniczną oraz drogą pocztową w formie składanych zaproszeń z logotypami i hasłami, umieszczone w kopertach. W zaproszeniach powinna być zawarta prośba o potwierdzenie obecności w wyznaczonym terminie.

      6.6.  Zapewnienie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia konferencji.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia konferencji (nagłośnienie, 2 bezprzewodowe mikrofony, rzutnik multimedialny) .

       6.7. Promocja w mediach.

Wykonawca zapewnia odpowiednią promocję konferencji w mediach. Zamawiający preferuje następujące formy promocji (do wyboru):

 1. dodatek (4 strony) lub kilkustronicowy artykuł w gazecie o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim,

lub

 1. spoty reklamowe (30 sekundowe) w radio lub telewizji o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

Proponowaną formę promocji należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego.

 

        6.8. Gość specjalny.

Zaproszenie gościa specjalnego bezpośrednio związanego z tematyką konferencji. Preferowaną  osobą jako gość specjalny według Zamawiającego byłby przedstawiciel mający minimum kilkuletnie doświadczenie w zakresie organizacji turniejów siatkarskich lub piłkarskich oraz w  tworzeniu szkółek sportowych dla dzieci i młodzieży, mający również doświadczenie w organizacji wydarzeń w obszarze biznesu sportowego oraz wydarzeń o tematyce marketingu sportowego. Gość specjalny powinien posiadać wyższe wykształcenie w kierunku Menedżera Sportu. W przypadku braku możliwości zaproszenia gościa zza granicy, dopuszcza się możliwość zaproszenia gościa specjalnego z Polski.

        6.9. Prelegenci.

Zaproszenie dwóch prelegentów, którzy związani są bezpośrednio z tematyką konferencji. Pierwszym prelegentem może być: czynnie działający szkoleniowiec dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie województwa łódzkiego,  będący członkiem Rady Trenerów ŁZPS, natomiast drugim: przedstawiciel akademii o ugruntowanych strukturach zarządzania i organizacji, działającej przy klubie sportowym , lub przedstawiciel makroprzedsiębiorstwa inwestującego w akademie sportowe o ugruntowanych strukturach zarządzania i organizacji.

        6.10. Zapewnienie noclegu oraz transportu dla zaproszonych gości.

W przypadku gościa z zagranicy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu w postaci rezerwacji i zakupu biletów lotniczych, transportu z lotniska do hotelu i z powrotem oraz rezerwacji pokoju jednoosobowego o podwyższonym standardzie w hotelu minimum 4*. Jeśli gość specjalny będzie z Polski, Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania transportu z miejsca zamieszkania do miejsca konferencji i z powrotem. Zapewnienie noclegu dla dwóch prelegentów na dzień przed konferencją oraz w dniu konferencji – pokój jednoosobowy w  hotelu minimum 4*. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu dla zaproszonych prelegentów (terytorium Polski) z miejsca zamieszkania do miejsca konferencji oraz z powrotem.

 

        6.11. Zaświadczenia.

Wydruk zaświadczeń (50 szt.) na papierze o gramaturze 200 dla uczestników konferencji zgodnie z załączonym wzorem do zamówienia.

       6.12. Oznakowanie miejsca konferencji.

Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia sprzętów, standów z plakatami zgodnie z „Zasadami promocji projektów dla Beneficjentów RPO WŁ na lata 2007-2013.”

 

      6.13. Przewóz materiałów promocyjnych.

Wykonawca jest zobowiązany do odbioru materiałów (plakatów, standów, ścianki, itp.) z siedziby Zamawiającego i dostarczenia ich na miejsce, w którym odbywać się będzie konferencja. Materiały, które zostaną po organizacji konferencji Wykonawca zobowiązany jest przekazać je do siedziby Zamawiającego.

      6.14. Zakup materiałów konferencyjnych.

Wykonawca zobowiązuje się do zakupienia materiałów biurowych niezbędnych przy realizacji konferencji tematycznej, tj.:

 • taśma jednostronnie klejąca (wąska) – 3 szt.
 • taśma dwustronnie klejąca (szeroka) - 3 szt.
 • wydruk plakatów informacyjnych zgodnie z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.” – 10szt.
 • papier ksero ryza 80g/m2 – 1 ryza papieru.

      6.15. Obsługa foto i video konferencji.

Wykonawca zapewnia obsługę foto oraz video konferencji. Obsługa foto powinna obejmować minimum 30 zdjęć o parametrach 2200 x 2200, w jakości do druku, 300 dpi, format jpg., 3 płyty DVD z kolorowym nadrukiem ze zdjęciami do archiwizacji. Obsługa video obejmuje wykonanie materiału filmowego w jakości full HD, około 8-10 minut z całości imprezy połączone z wywiadami z prelegentami, 3 płyty DVD  z kolorowym nadrukiem z filmami. Na początku i na końca materiału filmowego powinny się znaleźć plansze dotyczące projektu tj.:

1)      plansza - plakat,

2) plansza – logotypy oraz informacja o kwocie dofinansowania.

 

      6.16. Ankieta ewaluacyjna

Wykonawca zobowiązuje się do powielenia i rozdania wszystkim uczestnikom konferencji ankiet ewaluacyjnych według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego oraz zebranie wypełnionych ankiet od minimum 80% uczestników konferencji po jej zakończeniu.

 

 1. VII.               Wymagania szczegółowe

 

 1. Wykonawca przygotowuje sprawozdanie merytoryczno - finansowe z przeprowadzonej konferencji i przedłoży Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zakończenia konferencji.
 2. Wszystkie działania promocyjno – informacyjne podjęte przez Wykonawcę muszą w jasny sposób podkreślać rolę Unii Europejskiej w dofinansowaniu projektu.
 3. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę muszą zawierać informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską EFRR oraz budżet państwa.
 4. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę w ramach działań promocyjnych zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego. Koszty transportu Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie.

 

 1. VIII.            Miejsce, termin i sposób składania ofert

Prosimy o złożenie oferty na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zamówienia wraz z pozostałymi dokumentami w terminie 10 dni tj. do 23.04.2015r.. do godz. 16:00 w Siedzibie Zamawiającego, osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby odpowiedzialnej za koordynację działań w zakresie przygotowania zamówienia. W przypadku nadesłania oferty na drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

KPS SKRA BEŁCHATÓW
ul. Dąbrowskiego 11
97-400 Bełchatów


Z dopiskiem
„Przygotowanie i kompleksową obsługę konferencji pt. „Akademia siatkówki i odpowiedzialność społeczna. Od pomysłu do sukcesu”.

Nie otwierać do dnia 24.04.2015r. do godz. 09:00

 

 1. IX.                Termin wykonania zamówienia.

Data konferencji: 29.04.2015r.

 

 1. X.                  Kryteria wyboru oferty.

 

Kryteria wyboru oferty:

 

a) oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia

b) Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z oferentem , dotyczących złożonej oferty oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty

       c) w ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

 

 

 1. XI.                Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty oraz sposób dokonywania oceny.

 

 1. Koszt brutto – waga 100 %

 

       Kryterium oceny złożonych ofert jest cena.

       Punkty za kryterium będą wyliczane według poniższego wzoru:

 

       KBN – Najniższy Koszt Brutto wśród złożonych ofert
       KBB – Koszt Brutto Badanej oferty
       W – Waga kryterium

 

 1. XII.              Opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. są uprawnieni do wykonywania określonej działalności,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie,
 3. dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia ,
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 1. XIII.            Opis sposobu przygotowania oferty.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
 4. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę.
 5. Oferta powinna zawierać :
 • Wypełniony formularz ofertowy, który stanowi Załącznik nr 1
 • Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków, które stanowi Załącznik nr 2
 • Propozycja realizacji części organizacyjnej konferencji
 • Propozycja promocji w mediach
 • Propozycja miejsca konferencji
 • Propozycja menu na konferencję
 1. Oferta wraz z załącznikami powinna zawierać podpis oraz pieczątkę Wykonawcy, lub osoby do tego upoważnionej.

 

 1. XIV.            Termin związania ofertą:

30 dni - Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem upływu składania ofert.

 

 1. XV.              Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone dnia 24.04.2015r.. o godzinie 09:00.  Oferta , która zdobędzie największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty. Dodatkowo zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym oraz na jego stronie internetowej.

 1. XVI.            Dodatkowe informacje.

 

 1. Nie żąda się wnoszenia wadium.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. O zmianie warunków zamówienia lub o jego unieważnieniu Zamawiający umieści taką informację w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie publicznie dostępnym oraz na jego stronie internetowej.

 

 1. XVII.          Warunki płatności.

Warunki płatności zostaną szczegółowo określone w umowie z Wykonawcą.

 1. XVIII.        Kontakt z Zamawiającym.

Osobą upoważnioną  do kontaktu z Wykonawcami są Tomasz Koprowski,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Tel. 534989100 oraz Nina Rechenek , email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel: 667558886.

Program Regionalny
Promuj Łódzkie
Centrum Obsługi Przedsiębiorczości
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Sponsor strategiczny

PGE

Szybki kontakt

Klub Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.A.

KPS Skra Bełchatów S.A.
ul. Dąbrowskiego 11
97-400 Bełchatów
POLAND

tel/fax: +48 44 739 89 80
www.skra.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.