×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 4971.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 2/RPO WŁ/2015 Przeprowadzenie kampanii billboardowej w ramach projektu „PGE Skra Bełchatów-sportową perłą województwa łódzkiego”.

                                                                                                                                           Bełchatów, dn. 06.03.2015.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 2/RPO WŁ/2015


„Przeprowadzenie kampanii billboardowej  w ramach projektu „PGE Skra Bełchatów-sportową perłą województwa łódzkiego”.

 

 1. I.                    Nazwa i adres Zamawiającego

KLUB PIŁKI SIATKOWEJ  SKRA BEŁCHATÓW S.A.

z siedzibą: w Bełchatowie przy ul Dąbrowskiego 11 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000223371 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,

REGON 592295301, NIP 769-20-40-952

Tel/Fax: +48 44 739 89 80

 

 1. II.                  Miejsce publikacji ogłoszenia

 

 1. Siedziba Zamawiającego (ul. Dąbrowskiego 11, 97-400 Bełchatów)
 2. Strona internetowa Zamawiającego:  www.skra.pl

 

 1. III.                Tytuł projektu.

„PGE Skra Bełchatów – sportową perłą województwa łódzkiego”.

 1. IV.                Nazwa osi priorytetowej i działania.

Oś priorytetowa III. Gospodarka , innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Działania III. 2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności  przedsiębiorstw, marketing i promocja produktów i „Marek” Regionalnych i Lokalnych.

 

 1. V.                  Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie jest udzielanie w trybie przetargu, zgodnie z „ Zasadami udzielania zamówień dla Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”.

 1. VI.                Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni reklamowych dla nośników reklamy zewnętrznej (billboardy) o powierzchni 504 x 238 cm oraz tablicy reklamowej o powierzchni 24 m x 8 m, druk i dystrybucja wzoru graficznego reklamy zewnętrznej dostarczonej przez Zamawiającego oraz montaż i monitoring ekspozycji wraz z raportem zdjęciowym z przeprowadzonej kampanii billboardowej.

1)      Rodzaj nośników zewnętrznych:

 

               Billboardy o powierzchni  504 x 238 cm (12 m2) oraz billboardu  ( tablicy reklamowej) o

               powierzchni 24 m x 8 m (192 m2).

 

2)      Treść wzoru graficznego:

 

             Zamawiający przekaże wzór graficzny reklamy outdoorowej po podpisaniu umowy z

             Wykonawcą. Grafika reklamy będzie bezpośrednio związana z projektem „PGE Skra  

             Bełchatów-sportową perłą województwa łódzkiego”.

 

3)      Dystrybucja:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje dystrybucję wzoru graficznego, druk oraz wynajem powierzchni reklamowej ( 12 m 2) na terenie następujących miast  w odpowiednich ilościach:

 

 

 

 1. Białystok               - 2 sztuki
 2. Bydgoszcz             - 2 sztuki
 3. Gdańsk                  - 3 sztuki
 4.  Katowice              - 2 sztuki
 5.  Kielce                     -2 sztuki
 6.  Kraków                  - 2 sztuki
 7. Lublin                      - 2 sztuki
 8.  Łódź                        - 1 sztuka
 9.  Olsztyn                   - 2 sztuki
 10.  Opole                      - 2 sztuki
 11.  Poznań                    - 2 sztuki
 12. Rzeszów                   - 4 sztuki
 13.  Szczecin                   - 2 sztuki
 14.  Toruń                        -2 sztuki
 15.  Warszawa                - 1 sztuka
 16.  Wrocław                  - 1 sztuka
 17. Kędzierzyn Koźle     - 2 sztuki
 18. Jastrzębie Zdrój       - 2 sztuki

oraz  wynajem 1 sztuki powierzchni reklamowej ( 192 m 2) na drodze ekspresowej S1, kierunek Łódź  lub Częstochowa , po prawej stronie drogi z dużym natężeniem ruchu.

            Pod pojęciem „sztuka” , należy rozumieć ilość reklam na nośnikach zewnętrznych, jaka    

            interesuje Zamawiającego w danym mieście.

 

4)      Wymagania szczegółowe:

 

a)      Billboardy (12 m2) powinny zostać umieszczone w centrum miast, w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych oraz samochodów. Lokalizacja billboardów powinna zapewniać  dobrą widoczność  billboardów z ciągów pieszo-jezdnych ( niezasłonięte  billboardy przez budynki, drzewa oraz inne elementy architektoniczne – dotyczy również billboardu o powierzchni 192 m2). Zamawiający preferuje billboardy wolnostojące lub wiszące z zastrzeżeniem, iż billboard wiszący powinien wisieć nie wyżej niż 7 metrów od powierzchni ziemi, licząc od dolnej krawędzi reklamy.

b)      Wszystkie materiały wykorzystane w realizacji kampanii billboardowej powinny być odporne na działanie zewnętrznych czynników atmosferycznych oraz muszą zapewniać właściwą ekspozycję reklam.

c)       Wykonawca zapewni właściwą ekspozycję na wszystkich nośnikach przez cały okres trwania ekspozycji.  W przypadku, gdy nośnik, na którym umieszczony będzie billboard , z jakichkolwiek przyczyn zostanie wyłączony z eksploatacji, Wykonawcy zobowiązany jest do jej przedłużenia ( o czas jego wyłączenia z eksploatacji) ekspozycji reklamy na danym nośniku po jego ponownym włączeniu lub zapewni umieszczenie, po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego , reklamy na innym, zastępczym nośniku.

d)      Wykonawca w przypadku zniszczenia billboardu zobowiązany jest do jego naprawy.

e)      Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji zdjęciowej z przeprowadzonej kampanii billboardowej. Dokumentacja zdjęciowa powinna zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia kampanii.

f)       Zamawiający ma prawo do wnoszenia uwag dotyczących jakości ekspozycji. Uwagi będą wnoszone w formie pisemnej (również droga elektroniczną) z określeniem rodzaju zauważonych wad. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad w terminie 72 godzin od momentu zgłoszenia wad przez Zamawiającego.

g)      Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ekspozycji po zakończeniu kampanii billboardowej.

 

 

 1. VII.              Informacje dodatkowe.

 

 1. Zamawiający przekaże projekt graficzny po podpisaniu umowy z Wykonawcą.
 2. 2.       Projekt graficzny zostanie wykonany zgodnie z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.”

 

 1. VIII.            Miejsce, termin i sposób składania ofert

Prosimy o złożenie oferty na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zamówienia wraz z pozostałymi dokumentami w terminie 10 dni roboczych tj. do 20.03.2015r. do godz. 16:00 w Siedzibie Zamawiającego, osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby odpowiedzialnej za koordynację działań w zakresie przygotowania zamówienia. W przypadku nadesłania oferty na drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

KPS SKRA BEŁCHATÓW
ul. Dąbrowskiego 11
97-400 Bełchatów


Z dopiskiem „Przeprowadzenie kampanii billboardowej  w ramach projektu „PGE Skra Bełchatów-sportową perłą województwa łódzkiego”.

Nie otwierać do dnia 23.03.2015r. do godz. 09:00

 

 1. IX.                Termin wykonania zamówienia.

Termin trwania kampanii billboardowej :  15-30.04.2015r.

 

 1. X.                  Kryteria wyboru oferty.

 

Kryteria wyboru oferty:

 

a) oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia ,

b) Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z oferentem , dotyczących złożonej oferty oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty,

       c) w ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

 

 

 1. XI.                Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty oraz sposób dokonywania oceny.

 

       Koszt brutto – waga 100 %

 

       Punkty za kryterium będą wyliczane według poniższego wzoru:

 

 

       KBN – Najniższy Koszt Brutto wśród złożonych ofert
       KBB – Koszt Brutto Badanej oferty
       W – Waga kryterium

 

 

 1. XII.              Opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. są uprawnieni do wykonywania określonej działalności,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie,
 3. dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia ,
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 1. XIII.            Opis sposobu przygotowania oferty.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
 4. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę.
 5. Oferta powinna zawierać :
 • Wypełniony formularz ofertowy, który stanowi Załącznik nr 1
 • Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków, które stanowi Załącznik nr 2
 • Szczegółową ofertę proponowanej lokalizacji billboardów, określoną za pomocą platformy internetowej z możliwością lokalizacji przedmiotu zamówienia poprzez

            

 

               mapy , zdjęcia lub w inny szczegółowy sposób, z uwzględnieniem miasta, ulicy, na której    

               znajduje się proponowany billboard.

 1. Oferta wraz z załącznikami powinna zawierać podpis oraz pieczątkę Wykonawcy, lub osoby do tego upoważnionej.

 

 1. XIV.            Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone dnia 23.03.2015r. o godzinie 09:00.  Oferta , która zdobędzie największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wykonawca zostanie powiadomiony o wyborze jego oferty do dnia 25.03.2015 r. do godz: 16:00. Dodatkowo zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym oraz na jego stronie internetowej.

 1. XV.              Dodatkowe informacje.

 

 1. Nie żąda się wnoszenia wadium.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. O zmianie warunków zamówienia lub o jego unieważnieniu Zamawiający umieści taką informację w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym oraz na jego stronie internetowej.
 3. Termin związania ofertą: 60 dni od momentu złożenia oferty przez Oferenta.

 

 1. XVI.            Warunki płatności.

       Warunki płatności zostaną szczegółowo określone w umowie z Wykonawcą.

 1. XVII.          Kontakt z Zamawiającym.

Osobami upoważnionymi  do kontaktu z Wykonawcami są: Tomasz Koprowski,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Tel. 534989100 oraz Nina Rechenek , email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel: 667558886.

Program Regionalny
Promuj Łódzkie
Centrum Obsługi Przedsiębiorczości
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Sponsor strategiczny

PGE

Szybki kontakt

Klub Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.A.

KPS Skra Bełchatów S.A.
ul. Dąbrowskiego 11
97-400 Bełchatów
POLAND

tel/fax: +48 44 739 89 80
www.skra.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.