×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 4971.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1/RPO WŁ/2015 „Wykonanie oraz przygotowanie elementów scenografii meczy oraz innych wydarzeń na potrzeby projektu „PGE Skra Bełchatów – sportową perłą województwa łódzkiego”.

                                                                                                                                                                   Bełchatów, dn. 04.03.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1/RPO WŁ/2015


„Wykonanie oraz przygotowanie elementów scenografii meczy oraz innych wydarzeń na potrzeby projektu „PGE Skra Bełchatów – sportową perłą województwa łódzkiego”.

 

 1. I.                    Nazwa i adres Zamawiającego

KLUB PIŁKI SIATKOWEJ  SKRA BEŁCHATÓW S.A.

z siedzibą: w Bełchatowie przy ul Dąbrowskiego 11 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000223371 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,

REGON 592295301, NIP 769-20-40-952

Tel/Fax: +48 44 739 89 80

 

 1. II.                  Miejsce publikacji ogłoszenia

 

 1. Siedziba Zamawiającego (ul. Dąbrowskiego 11, 97-400 Bełchatów)
 2. Strona internetowa Zamawiającego:  www.skra.pl

 

 1. III.                Tytuł projektu.

„PGE Skra Bełchatów – sportową perłą województwa łódzkiego”.

 1. IV.                Nazwa osi priorytetowej i działania.

Oś priorytetowa III. Gospodarka , innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Działania III. 2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności  przedsiębiorstw, marketing i promocja produktów i „Marek” Regionalnych i Lokalnych.

 

 1. V.                  Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie jest udzielanie w trybie przetargu, zgodnie z „ Zasadami udzielania zamówień dla Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”.

 1. VI.                Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie graficzne , wykonanie, wydruk oraz dostarczenie elementów scenografii meczy oraz innych wydarzeń na potrzeby projektu „PGE Skra Bełchatów-sportową perłą województwa łódzkiego”.

 Realizacja zamówienia obejmuje przygotowanie graficzne oraz wykonanie następujących materiałów zgodnie z wytycznymi i wskazaniami Zamawiającego:

1)      przygotowanie graficzne , wykonanie, oraz wydruk 4 sztuk roll-upów zgodnie z wytycznymi i

wskazaniami  Zamawiającego:

- format 100 x 200 cm, spad z góry 2 cm, dół 10 cm,

- nadruk jednostronny ,

- kolorystyka: CMYK,

- rozdzielczość projektu:300 dpi,

- rozwijana i chowana w kasecie grafika,

- stelaż aluminiowy z dwiema nóżkami oraz podpórką i sztywną torbą,

- oznakowanie : nadruk znaków i logotypów zgodny z określonymi  wymogami przez Zamawiającego

      2) przygotowanie graficzne , wykonanie, oraz wydruk banerów reklamowych zgodnie z

    wytycznymi i wskazaniami Zamawiającego:

a)  2 sztuki baneru reklamowego:

- nadruk: kolorowy, gwarantujący wysoką odporność mechaniczną oraz UV,

- wymiary: 83,375m2 ( 11,5m z 7,25m)

- zaoczkowany z przygotowaniem do montażu,

- rodzaj: siatka MESH,

- kolorystyka: CMYK,

- rozdzielczość projektu: 100 dpi,

b)  4 sztuki baneru reklamowego:

- dwa rodzaje grafiki  (biała i kolorowa),

- nadruk : jedna grafika: biały oraz druga grafika: kolorowy, gwarantujący wysoką odporność  mechaniczną oraz UV,

- wymiary: 3 m x 2m,

- zaoczkowany z przygotowaniem do montażu,

- rodzaj: siatka,

-kolorystyka: CMYK,

- rozdzielczość: 100 dpi,

c)  4 sztuki baneru reklamowego:

- dwa rodzaje grafiki  (biała i kolorowa),

- nadruk : biały oraz kolorowy, gwarantujący wysoką odporność mechaniczną oraz UV,

- wymiary: 2m x 1m,

- zaoczkowany z przygotowaniem do montażu,

- rodzaj: siatka,

- kolorystyka: CMYK,

- rozdzielczość projektu:100 dpi,

3) 1 sztuka siatki reklamowej:

- rodzaj siatki: MESH,

- wymiary : 2m x 5m,

- kolorystyka: CMYK,

- rozdzielczość projektu: 50 dpi,

-gramatura: 255 g/m2;

- nadruk: kolorowy,

-wodoodporna oraz odporna na zmiany temperatur i UV.

4) 10 sztuk potykaczy :

-  stojak dwustronny, na wymiar plakatu B1 (100cm x 70cm),

- technologia OWZ (otwórz, włóż, zamknij),

- profile aluminiowe o szerokości min. 32 mm,

- folia antyrefleksowa,

- ogranicznik rozstawu,

- plecy wykonane z blachy.

5) 100 sztuk plakatów w formie naklejki:

- format:A1,

- 170 g kreda 4+0,

- lakier zabezpieczający,

- kolorystyka: CMYK 4+0,

- rozdzielczość projektu: 300 dpi,

6) 1000 sztuk plakatów :

-  format; B1,

- 170 g kreda 4+0,

- lakier zabezpieczający,

- kolorystyka: CMYK 4+0,

- rozdzielczość projektu: 300 dpi,

7) 1000 sztuk plakatów :

-  format: B2,

- 170 g kreda 4+0,

- lakier zabezpieczający ,

- kolorystyka: CMYK 4+0,

- rozdzielczość projektu: 300 dpi.

 

 1. VII.              Informacje dodatkowe.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń do projektów tworzonych przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego zamówienia. Realizacja zamówienia nastąpi po akceptacji projektu przez Zamawiającego.
 2. 2.       Wszystkie materiały promocyjne oraz elementy scenografii zostaną wykonane zgodnie z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.”

 

 1. 3.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę w ramach działań promocyjnych zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego. Koszty transportu Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie.

 

 1. VIII.            Miejsce, termin i sposób składania ofert

Prosimy o złożenie oferty na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zamówienia wraz z pozostałymi dokumentami w terminie 10 dni roboczych tj. do 18.03.2015r. do godz. 16:00 w Siedzibie Zamawiającego, osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby odpowiedzialnej za koordynację działań w zakresie przygotowania zamówienia. W przypadku nadesłania oferty na drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

KPS SKRA BEŁCHATÓW
ul. Dąbrowskiego 11
97-400 Bełchatów


Z dopiskiem „Wykonanie oraz przygotowanie elementów scenografii meczy oraz innych wydarzeń na potrzeby projektu „PGE Skra Bełchatów – sportową perłą województwa łódzkiego”.

Nie otwierać do dnia 19.03.2015r. do godz. 09:00

 

 1. IX.                Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego: 09.04.2015r.

 

 1. X.                  Kryteria wyboru oferty.

 

Kryteria wyboru oferty:

 

a) oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia ,

b) Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z oferentem , dotyczących złożonej oferty oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty,

       c) w ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

 

 

 1. XI.                Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty oraz sposób dokonywania oceny.

 

 1. Koszt brutto – waga 100 %

 

Kryterium oceny złożonych ofert jest cena.

 

Punkty za kryterium będą wyliczane według poniższego wzoru:

 

 

       KBN – Najniższy Koszt Brutto wśród złożonych ofert
       KBB – Koszt Brutto Badanej oferty
       W – Waga kryterium

 

 1. XII.              Opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

 

 1. są uprawnieni do wykonywania określonej działalności,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie,
 3. dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia ,
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 1. XIII.            Opis sposobu przygotowania oferty.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
 4. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę.
 5. Oferta powinna zawierać :
 • Wypełniony formularz ofertowy, który stanowi Załącznik nr 1
 • Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków, które stanowi Załącznik nr 2
 1. Oferta wraz z załącznikami powinna zawierać podpis oraz pieczątkę Wykonawcy, lub osoby do tego upoważnionej.

 

 1. XIV.            Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone dnia 19.03.2015r.. o godzinie 09:00.  Oferta , która zdobędzie największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wykonawca zostanie powiadomiony o wyborze jego oferty do dnia 23.03.2015 r. do godz: 16:00. Dodatkowo zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym oraz na jego stronie internetowej.

 

 1. XV.              Dodatkowe informacje.

 

 1. Nie żąda się wnoszenia wadium.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. O zmianie warunków zamówienia lub
 • o jego unieważnieniu Zamawiający umieści taką informację w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie publicznie dostępnym oraz na jego stronie internetowej.
 1. Termin związania ofertą: 30 dni od momentu złożenia oferty przez Oferenta.

 

 1. XVI.            Warunki płatności.

Warunki płatności zostaną szczegółowo określone w umowie z Wykonawcą.

 1. XVII.          Kontakt z Zamawiającym.

Osobą upoważnioną  do kontaktu z Wykonawcami są Tomasz Koprowski,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Tel. 534989100 oraz Nina Rechenek , email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel: 667558886.

Program Regionalny
Promuj Łódzkie
Centrum Obsługi Przedsiębiorczości
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Sponsor strategiczny

PGE

Szybki kontakt

Klub Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.A.

KPS Skra Bełchatów S.A.
ul. Dąbrowskiego 11
97-400 Bełchatów
POLAND

tel/fax: +48 44 739 89 80
www.skra.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.